Услуги

Услугите, изброени по-долу, не са изчерпателни и могат да бъдат изменени или допълнени според конкретните нужди на клиента:

Счетоводни услуги

 • Комплексно счетоводно обслужване – цялостна организация на счетоводството и счетоводния процес, текущо отразяване на стопанските операции и поддържане на всички счетоводни регистри съобразно изискванията на действащото законодателство;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица;
 • Изготвяне на годишни и междинни финансови отчети според правната форма, дейността и приложимата счетоводна база на клиента, консолидирани финансови отчети; съдействие при одиторски проверки;
 • Изготвяне на регулярни и годишни декларации, формуляри и справки към различни надзорни органи като Българска народна банка, Комисия за финансов надзор, Национална агенция за приходите и други;
 • Изготвяне на отчети и справки за целите на мениджмънта;
 • Вътрешнофирмен одит;
 • Съдействие и представителство при данъчни ревизии и проверки;
 • Услуги по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – регистрация и дерегистрация по ЗДДС на физически и юридически лица, изготвяне на месечни справки-декларации и VIES декларации и подаването им в Национална агенция по приходите.

Администриране на персонала

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, молби, заповеди и заявления за отпуски, обезщетения и други документи по Кодекса на труда; регистрация и дерегистрация на трудови договори в Националната агенция по приходите;
 • Изготвяне на месечни ведомости за заплати при щатно и сумирано отчитане на работно време; изготвяне и подаване на всички изискуеми по закон декларации, свързани с осигурените лица;
 • Изготване на справки и извършване на плащания на данъчни и осигурителни задължения;
 • Следене на отсъствията по служители и подаване пред Националния осигурителен институт на документи за обезщетения при болест и майчинство;
 • Изчисляване на трудов и осигурителен стаж, попълване и заверка на трудови и осигурителни книжки;
 • Месечни изчисления на личните данъци и осигуровки за самоосигуряващите се лица;
 • Представителство пред Инспекцията по труда и съдействие при проверки;
 • Вътрешен одит на документите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Консултантски услуги

 • Консултации относно цялостната организация на счетоводния процес и документооборота;
 • Вътрешнофирмен одит на клиента, свързан с коректността на счетоводните записвания и прилаганите счетоводни политики;
 • Консултации по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси;
 • Консултации във връзка с капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционни посредници и колективни инвестиционни схеми;
 • Консултации по прилагането на специфични нормативни актове на Комисия за финансов надзор и Българска народна банка;
 • Счетоводни аспекти при бизнес-комбинации (сливания и вливания на дружества); дю дилиджънс;
 • Консултации при ликвидация и преобразуване на дружества;
 • Сътрудничество при подбора и прилагането на специализиран финансово-счетоводен софтуер и внедряването му във фирмата.