За нас

Ирина Друмева

Ирина Друмева е управляващ съдружник и мениджър на компанията.
Завършила е магистърска степен по „Счетоводство и контрол” към Университета за национално и световно стопанство, гр. София.
Професионалната си кариера започва като счетоводител в „Българска Холдингова Компания” АД (бивш „Българо-холандски приватизационен фонд”) – холдингова структура с множество дъщерни дружества, както и публична компания, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса. Кариерата си продължава като счетоводител в лизингова компания „Орел Лизинг” и “Елана Фонд Мениджмънт” АД -управляващо дружество на инвестиционно дружество от отворен тип “Елана Еврофонд”. В последствие заема длъжността главен счетоводител в инвестиционен посредник “СТС Финанс”. Става главен счетоводител и член на съвета на директорите в управляващо дружество „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД. Изпълнява и длъжността финансов директор на „БенчМарк Груп” АД, гр. София – финансова и инвестиционна холдингова компания.
Ирина Друмева има богат опит в сферата на данъчното облагане, организацията и контрола на цялостната счетоводна дейност, прилагането на Националните и Международните счетоводни стандарти за финансови отчети, спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане.
В хода на кариерата си Ирина Друмева има редица допълнителни сертификации: сертификационен курс по „Международни стандарти за финансови отчети на инвестиционни посредници” към ААМР „Уърлд Лърнинг”; сертификационен курс по “Международни стандарти за финансови отчети” към ATC International – София. Към настоящия момент продължава обучението си по международната програма на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)